top of page

Algemene voorwaarden


Het is van belang dat u als nieuwe bezoeker op de hoogte wordt gebracht over de algemene voorwaarden die gelden binnen Estefania Beautysalon. belangrijke informatie heeft als doel om deze informatie te verstrekken.

Elk nieuwe klant krijgt een intakegesprek. Dit is een gesprek waarbij er aandacht wordt besteed aan uw wensen. Wij voeren een analyse en samen bespreken we welke behandeling er voor u zijn. Samen wordt er een behandeling.

Risicovolle behandelingen zijn behandelingen die een risico voor u met zich kunnen brengen. Voor aanvang van dergelijke procedures u daartom een ​​schriftelijke overeenkomst te ondertekenen. Door dit formulier bespreking u dat de aard van de behandeling en uw gezondheid met uw besproken is.

Gedurende het behandeltraject is het van belang dat u alle veranderingen in uw gezondheid doorgeeft.

Hiernaast is alles besproken en zijn al mijn vragen naar tevredenheid beantwoord. Ik geef toestemming om het formulier te gebruiken in het kader van de behandeling.


Team Team Estefania Beauty Salon

Terms and Conditions

It is important that you as a new visitor are informed about the general terms and conditions that apply within Estefania Beautysalon. important information aims to provide this information. Every new customer receives an intake interview. This is a conversation in which attention is paid to your wishes. We conduct an analysis and together we discuss which treatment is available for you. Together there will be a treatment. Risky treatments are treatments that may carry a risk to you. Before commencing such proceedings, you must therefore sign a written agreement. By means of this form you discuss that the nature of the treatment and your health have been discussed with you. During the treatment process, it is important that you report any changes in your health. Everything has been discussed below and all my questions have been answered satisfactorily. I give permission to use the form in the context of the treatment. Team Estefania Beauty Salon

Team Estefania Beauty Salon

bottom of page